YOUR HEALTH ACADEMY

Word een leider in het begrijpen en oplossen van chronische klachten die in de reguliere zorg als ongeneeslijk worden beschouwd. 

Voor afwijkers

Onze opleiding daagt conventionele denkwijzen uit en biedt baanbrekende inzichten in het genezen van chronische klachten.

Leer hoe je de kracht van anders denken kunt benutten om nieuwe wegen naar gezondheid en welzijn te ontdekken.

Werken op je eigen voorwaarden

Na afronding van deze opleiding kun je vanaf overal ter wereld werken met patiënten.

Jouw vaardigheden reiken verder dan grenzen, waardoor je een positieve gezondheidsimpact kunt hebben, waar je ook bent.

De juiste tools

Na succesvolle afronding heb je de juiste tools om chronisch klachten die in de reguliere zorg als ongeneeslijk worden beschouwd te begrijpen en op te lossen. 

Een levenslange relatie met medicijnen.

Stel je een wereld voor waarin meer dan 11 miljoen mensen dagelijks hun toevlucht moeten nemen tot medicijnen om te functioneren. Een wereld waarin Diabetes 2, Eczeem, PDS, Hormonale disbalans, Psoriasis, Migraine, Overgewicht, Burn-out, Slaapproblemen, Ziekte van Crohn, en Hashimoto dagelijkse realiteiten zijn.

Het is een beeld dat lijkt te komen uit een duister dystopisch verhaal, maar voor veel mensen is dit geen futuristische fantasie, het is hun bittere werkelijkheid.

De cijfers zijn onvoorstelbaar.

Deze realiteit is verontrustend en treurig. Terwijl het leven nog vol zou moeten zitten met vitaliteit en kansen, worden velen al belemmerd door chronische ziekten. Dit is een fase in het leven waarin men zich normaal gesproken op zijn piek zou moeten bevinden, maar in plaats daarvan beginnen ze aan een levenslange relatie met medicijnen.

Vrouwen beginnen gemiddeld vanaf hun 40,5e levensjaar en mannen vanaf hun 48e levensjaar met het slikken van medicijnen voor chronische aandoeningen.

Mensen boven de 65ste slikken volgens het CBS gemiddeld zeven verschillende medicijnen. Dat is zeven verschillende manieren om het lichaam te beïnvloeden, elke dag opnieuw. Maar nog zorgwekkender is het feit dat het probleem niet alleen bij ouderen ligt. De ziekte heeft zijn grip verder uitgebreid.

Het meest alarmerende is dat de meeste van deze medicijnen niet bedoeld zijn om te genezen. Ze zijn ontwikkeld om symptomen te beheersen, de pijn te verlichten, het functioneren mogelijk te maken, maar ze pakken de bron van de problemen niet aan. Ze zijn slechts een tijdelijke oplossing, een onderdrukking van de symptomen terwijl de onderliggende aandoening voortduurt.

Stel je voor dat je moeder of jouw dochter in dit systeem terechtkomt. Kan het niet anders? 

Het is tijd voor een afwijkende weg.

Moeten we genoegen nemen met een wereld waarin medicijnkasten uitpuilen en waarin we vaker in de apotheek te vinden zijn dan in het park?

Waar we vergaand afglijden in ziekte en malheur van lichamelijke en psychische aard?

Wij geloven van niet. 

De opleiding leidt op met het doel dat de ‘YHC zorgprofessional’ in staat is zijn cliënten te prikkelen de zelfregie ter hand te nemen en zelfverantwoordelijkheid te dragen voor het eigen welzijn.

Waarmee de YHC zorgprofessional in staat is de zelfbeschikking, zelfredzaamheid, zelfhandhaving en zelf heling van hun cliënten te bevorderen.

De opleiding draagt fundamentele informatie rond het thema ‘Wat is gezondheid’ en ‘Hoe blijf je gezond in een omgeving die je gezondheid chronisch aantast?’ 

Wij constateren dat er een groeiende groep mensen is die zich niet comfortabel meer voelen bij wat de reguliere zorg biedt. Er is een groeiende behoefte aan afwijkende denk- en werkwijzen die betrekking hebben op gezondheid en het gezond zijn.

Een andere benadering van gezondheidszorg waarbij we niet alleen de symptomen bestrijden, maar ook de oorzaak van de aandoening aanpakken.

De missie van de opleiding heeft het doel zorgprofessionals op te leiden tot professionals die in staat zijn om de wortel van de klachten, kwalen en ziekte beelden te herkennen en interventies aan te bieden die de toename van chronische klachten, kwalen en ziekte ( verder) voorkomen, waardoor volledige controle over de klacht bereikt wordt of zelfs volledig geheeld wordt.  

De wereld heeft geen behoefte aan nog meer pillen. Wat we nodig hebben zijn probleemoplossers, mensen die bereid zijn om de status quo te uitdagen en te zeggen: “Er is een betere manier.”

Samen met jou willen we deze zorgelijke trend keren, het aantal medicijnen dat elke dag wordt ingenomen te verminderen en mensen de kans te geven om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Onze wereld heeft geen behoefte aan meer symptoomonderdrukkers, maar aan een paradigmaverschuiving in de manier waarop we zorg benaderen. Wat we nodig hebben zijn mensen die de moed hebben om verder te kijken dan de gangbare praktijken, om diepere vragen te stellen, om de puzzel van onze complexe gezondheidsproblemen te ontwarren en de echte oorzaken bloot te leggen.

Met deze opleiding is het doel om deze leiders te creëren. Om een generatie van gezondheidsprofessionals op te leiden die het voortouw kunnen nemen in het transformeren van de gezondheidszorg. Professionals die begrijpen dat het aanpakken van de oorzaak van een probleem vaak effectiever is dan het bestrijden van de symptomen. 

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING:  

 

De Your Health Academy is ontwikkeld voor gezondheidsprofessionals: diëtisten, leefstijlcoaches, orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen, gewichtsconsulenten, acupuncturisten, osteopaten, en gezondheidscoaches.

Met onze methode kunnen zij hun patiënten echt helpen. Ze kunnen de cyclus van symptoombestrijding doorbreken en mensen naar een leven van gezondheid en vitaliteit leiden.

Er is een dringende behoefte aan leiders zoals jij.

Met bijna 11 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland alleen al, is er een dringende behoefte aan professionals die niet alleen ziektes kunnen behandelen, maar ook kunnen voorkomen. Met de Your Health Methode kunnen we deze trend omkeren.

YOUR HEALTH METHODE 

 

De Your Health Methode erkent de fundamentele rol van ons bioritme als de dirigent van alle biologische processen.

Elk systeem, elk orgaan, elke cel, en zelfs elke DNA-streng in ons lichaam, werkt volgens een interne klok die in harmonie wordt gesynchroniseerd door onze masterklok in de hersenen. Deze biologische klok, en het ritme dat het handhaaft, bepaalt de algehele gezondheid van alle organen en systemen in ons lichaam, inclusief de balans van onze hormonen.

Wanneer dit ritme wordt verstoord, ontstaat er een kettingreactie van onevenwichtigheden, wat uiteindelijk leidt tot een energietekort. Alles in gezondheid is verbonden met energie.

Een gezond individu straalt energie uit, terwijl een ziek individu worstelt met een tekort. Bij volledige afwezigheid van energie, is er de dood.

In onze moderne wereld worden de natuurlijke prikkels die energieproductie stimuleren, steeds meer verdrongen door kunstmatige stimuli waarop ons lichaam nog niet is afgestemd. Deze voortdurende verstoring leidt tot een gestage afname van energie en dus tot gezondheidsverlies. In Nederland alleen al heeft deze trend geresulteerd in bijna 11 miljoen chronisch zieke mensen.

Het is niet de mens die is veranderd, maar de omgeving waarin we leven. Zonder een diepgaand begrip van de natuurwetten die onze biologische klokken al miljoenen jaren regelen, is het voorkomen en genezen van chronische ziekten een onbereikbare opgave. We moeten voorbij de oppervlakte kijken, voorbij het bestrijden van symptomen, en de focus verleggen naar de invloed van onze omgeving en de stimuli die onze biologische klokken ontregelen. Dat is de essentie van de Your Health Methode – het is niet zomaar een benadering, maar een fundamentele verschuiving in hoe we gezondheid begrijpen en aanpakken.

We concluderen dat er een mismatch is tussen het DNA van mensen en de manier waarop de moderne samenleving hen beïnvloedt. 

Een mismatch die het (door de natuur) in het DNA neergelegde adaptatie vermogen overschrijdt. De expressie van deze overschrijding is zichtbaar in het onvermogen stressoren en ziekteprocessen in te zetten als herstel- en groeiprikkel. Dit onvermogen schenkt een negatieve evolutie spiraal.

De moderne mens is energetisch leeg en de zorg professional heeft niet de juiste tools om deze energietekort aan te vullen. De versnelde veroudering is zichtbaar in het langdurig ziek zijn van de moderne mens. Het heeft grond gegeven aan het ontstaan van een op medicijnen gerichte gezondheidszorg.

Elke ziekte is , zoals wij dat zien, een prikkel om tot doorbraak te komen. Een prikkel die het individu dwingt om tot inkering te komen. Een inkering die noodzakelijk is om de boodschap achter de ziekte te leren zien. Waarmee YHC ziekte niet ziet als ziekte , maar als een boodschap om tot inkeer en begrijpen te komen. Om zo hogere niveaus van gezondheid te kunnen faciliteren.


Hoewel wij het belang van wetenschap onderkennen, zien wij de conclusies van onderzoeken als een ‘waarschijnlijkheid’. Wij zien het op onderzoek gerichte wetenschappelijke bewijsvinding als de manifestatie van het NIET ( willen) zien of niet ( willen) begrijpen van wat de essentie van het menselijk Zijn is.

Een essentie die wij zien als de manifestatie van licht. Dat zich uitdrukt in ziel en bezielt zijn. Dat licht en die bezieling zit gegrift in de wijsheid van het menselijk DNA. Een wijsheid die door de prikkelingen van omgevingsfactoren over miljoenen jaren geboetseerd geworden. Het is waarom er een mismatch is tussen de wijsheid van het DNA en de wijsheid van de moderne samenleving.


Financiële belangen en de creatie van afzetmarkten heeft de evidence based gezondheidszorg doen ontstaan. Een zorg die daarmee een op medicijnen en drugs gerichte zorg is geworden.

Overdreven en chronische Evidence based medicijnen interventies vertellen aan het DNA dat het de mond moet houden en niet in staat is gezondheid en zelfheling te faciliteren. Waarmee evidence based medicijnenzorg het individu chronisch ziek houdt.


Zonder de wetenschap uit het oog te verliezen, nemen wij afstand van deze denk- en handelwijze.

Afwijking van het reguliere evidence based zorg is niet alleen de rode draad van onze interventies , maar ook de essentie van deze opleiding.

Wij vinden dat je als zorgprofessional de zelfredzaamheid, zelfhandhaving en zelfheling van elk individu prikkelen en uitbreiden wil, je afstand moet nemen van het reguliere evidence based medicijnen zorg. En het individu prikkelen moet weer een bezield lichaam te worden.


Het is ‘afwijking’ wat YHC te bieden heeft. 

De belofte van deze opleiding

 

YHC belooft deelnemers een lesprogramma aan te bieden dat zorgprofessionals in staat stelt om hun cliënten een hernieuwde gezondheid te bieden. Dit lesprogramma wijkt af van reguliere opleidingen. Het leert je systemisch te denken en daagt je voortdurend uit om vastgeroeste overtuigingen los te laten.

Aangezien elk individu een levend wezen is, wortelt het programma in het begrijpen en willen begrijpen van het leven zelf. Het heeft zijn basis in kwantumbiologische processen. Deze kwantumfluctuaties zorgen voor energie en voorzien elke cel van het benodigde voltage. Dit voltage financiert en faciliteert alle biochemische processen, en daarom benadrukt het lesprogramma het belang van kwantumreacties en zonlicht.

Het doel van de opleiding is om jou ‘Persoonlijk Meesterschap‘ te bieden. Via systeemdenken leer je buiten oppervlakkige kaders te denken en te handelen buiten de ‘normale’ grenzen als dat de gezondheid van het individu ten goede komt.

YHC garandeert dat deelnemers na succesvolle afronding in staat zijn om de meeste klachten van hun cliënten te begrijpen en geschikte interventies te bedenken.

Na het internaliseren van de aangeboden informatie en het bewijs van toepassing van de filosofie in de praktijk (Persoonlijk Meesterschap), garandeert YHC dat deelnemers in staat zijn om de meeste welvaartsklachten en -kwalen die verband houden met de mismatch te verlichten, of op zijn minst de chronische aard van ernstigere ziekten (die niet voortkomen uit DNA-mutaties) te verzachten.

Het verworven Persoonlijk Meesterschap zal de gezondheid van de cliënten van deelnemers verbeteren en uitbreiden, mits de cliënt bereid is de interventies van de zorgprofessional nauwgezet te volgen. YHC staat garant voor deze impact.

Werkvorm van de opleiding: Ervaringsleren.

De gehele natuur heeft het vermogen zichzelf te verheffen en te handhaven. De natuur is zelflerend. Ze creëert voor zichzelf de ideale omgeving om te verkennen en daardoor naar hogere vormen van ‘Zijn’ te evolueren. Hiermee stimuleert de natuur zichzelf om te zijn en te leren.

Elk kind heeft het potentieel om zelflerend te zijn, mits het wordt gestimuleerd door een liefdevolle en uitdagende omgeving om te verkennen en te leren. Daarom biedt deze opleiding een omgeving die aanzet tot exploratie. De werkvorm is: leren door te ontdekken en door te doen. Zowel kinderen als volwassenen leren pas problemen op te lossen door ze daadwerkelijk aan te pakken. Ze leren knopen doorhakken door het daadwerkelijk te doen.

De meeste traditionele onderwijsvormen zijn gericht op het tonen van voorbeelden: “kijk hoe wij het doen”. Dergelijk onderwijs vraagt vaak om de gepresenteerde oplossingen te repliceren en in de praktijk te brengen. Traditioneel onderwijs leert eerst de theorie, waarna een test volgt. Het leven daarentegen stelt eerst een test, waarna je een les leert. Deze visie vormt het fundament van de YHC opleiding.

De werkvorm van de opleiding legt de nadruk op interactief leren en zelfontdekking. Concreet betekent dit dat deelnemers:

 – Artikelen moeten lezen of video’s bekijken en hun conclusies en inzichten met medecursisten moeten delen. Deze inzichten worden vastgelegd en gedeeld.
 – Praktijkcases moeten inbrengen. De cursisten dienen de essentie van deze cases te ontdekken en te bespreken.

De natuur is van nature zelflerend door zichzelf de ideale omgeving voor exploratie te bieden. Mensen, inclusief kinderen, zijn van nature geneigd tot zelfleren wanneer ze in een liefdevolle en uitdagende omgeving zijn. Traditioneel onderwijs wijkt hier vaak van af en legt de nadruk op het volgen van voorgeschotelde antwoorden. De YHC opleiding daarentegen benadrukt zelfontdekking en interactief leren.

   

  Wat je leert in deze opleiding?

  Dag 1: HET PROBLEEM – DEFINIËREN GEZONDHEID (22-09-2023)

  In dit moduledeel krijg je kennis aangereikt over de thema’s Gezondheid en Energie. We zullen de volgende vragen behandelen:

  – Wat wordt bedoeld met energie? (EM – licht – redox – vrije energie)
  – Draagt energie bij aan bewustzijn, of is bewustzijn inherent aan energie?
  – Wat wordt verstaan onder bewustzijn en zelfbewustzijn?
  – Heeft gezondheid of ziekte een basis in bewustzijn?
  – Op welke manier is gezondheid geworteld? (EM – Licht – oxidatie/reductie – Vrije Energie)
  – Hoe wordt gezondheid gedefinieerd?
  – Welke factoren dragen bij aan het winnen of verliezen van gezondheid?
  – Is gezondheid een manifestatie van energie?
  – Is ziekte een uiting van energieverlies?
  – Waarom draagt beweging bij aan gezondheid?
  – Wat is het doel van beweging?
  – Kan spiermassa de levensduur voorspellen?

  Na het voltooien van deze module kun je:

  – Uitleggen (of definiëren) wat (zelf)bewustzijn inhoudt.
  – Toelichten waarom bewustzijn een voorwaarde is voor gezondheid.
  – Beschrijven (of definiëren) wat gezondheid en ziekte betekenen.
  – Uitleggen (of definiëren) wat energie is.
  – Uitleggen (of definiëren) wat oxidatie-reductie en redoxcapaciteit inhouden.
  – Verduidelijken waarom redoxcapaciteit de gezondheid bepaalt of aantast.
  – De rol beschrijven van spiermassa bij de levensduur.
  – Uitleggen welke functie myokines hebben bij het ontstressen en gezond houden van weefsels.

   

  Dag 2: Natuurkundige wetten. De omgeving. Wat is de biologische klok? Zonlicht, temperatuur, blauw licht. (27-10-2023)

  In dit moduledeel krijg je kennis aangereikt over de thema’s: Natuurkundige wetten, interactie tussen individu en omgeving, de biologische klok, de invloed van zonlicht, temperatuur en EMF’s, en het effect van blauw licht. We zullen de volgende vragen beantwoorden:

  – Wat zijn natuurkundige wetten en welke hebben de grootste impact op gezondheid?
  – Waarom zijn deze wetten vooral relevant binnen pathologie en gezondheid?
  – Hoe hangen het individu en zijn leefomgeving samen?
  – Welke wisselwerking bestaat er tussen individu en omgeving, en welke gevolgen heeft dit?
  – Wat wordt verstaan onder de biologische klok en hoe beïnvloedt het circadiaanse ritme de gezondheid?
  – Wat houdt zonlicht in?
  – Welk lichtspectrum kan de mens waarnemen?
  – Reguleert dit spectrum het dagelijkse bioritme en de celcyclus?
  – Heeft dit spectrum ook invloed op de schakelingen tussen afbraak (autofagie-katabolisme) en opbouw (anabolisme)?
  – Wat is de impact van zonlicht op gezondheid en ziekte?
  – Is de mens een fotosynthetisch wezen?
  – Wat is de functie van melanine?
  – Welke rol speelt melatonine?
  – Wat is de rol van vitamine D3?
  – Hoe beïnvloedt cortisol ons welzijn?

  Na het voltooien van deze module kun je:

  – Uitleggen welke natuurkundige principes van invloed zijn op gezondheid en ziekte.
  – Verduidelijken waarom de relatie tussen individu en omgeving van belang is en hoe deze invloed heeft op gezondheid en ziekte.
  – Beschrijven wat de biologische klok inhoudt, waaruit deze bestaat en welke invloed het heeft op gezondheid en ziekte.
  – Uitleggen wat zonlicht is en welke functie het heeft.
  – Uitleggen welk lichtspectrum van zonlicht invloed heeft op het bioritme en de celcyclus.
  – Verklaren waarom zonlicht en gezondheid twee zijden van dezelfde energie zijn.
  – Uitleggen wat melanine, melatonine, vitamine D en cortisol zijn, en welke functies ze hebben, evenals de gevolgen van verstoorde signalering van deze moleculen.

  Dag 3: ENERGIEproductie: Cytosolisch en mitochondriaal (24-11-2023)

  Glycolyse, PPP, Hexamine pathway en geassocieerde glycatieprocessen – Mitochondria – Citroenzuurcyclus – de Krebscyclus – PPP – Elektronen en Protonen – ATP – Cytochromen ATP-ase.

  In dit moduledeel wordt kennis over celulaire energieproductie aangereikt. We beantwoorden de volgende vragen:

  – Wat is glycolyse?
  – Waartoe dient glycolyse?
  – Wat zijn de opbrengsten van glycolyse?
  – Wat is de Pentose 5 fosfaat pathway?
  – Wat is het doel ervan en welke opbrengsten levert het?
  – Wat houdt de hexamine pathway in en wat is het doel ervan?
  – Wat zijn de o-linked glycatieprocessen (binding en herkenning van cellen en moleculen)?
  – Wat is de functie van de mevalonaat pathway?
  – Wat is de rol van de kynurenine pathway?
  – Wat zijn mitochondria?
  – Hoe zijn ze gestructureerd en wat zijn hun functies?
  – Hoe genereren ze energie en waaruit bestaat die energie?
  – Wat zijn ROS – RNA-soorten?
  – Wat is de rol van deuteriumvrij water?
  – Welke functie heeft fumarase in ontgifting, psoriasis en kankerontwikkeling?
  – Wat houdt ontkoppeling in en waarom is dit belangrijk?
  – Welke moleculen beïnvloeden de functies van mitochondria positief of negatief?
  – Hoe communiceren mitochondria met DNA en met elkaar?
  – Wat is de mitochondriale methylatiecyclus en waarom vindt deze in de mitochondriale matrix plaats?

  Na het voltooien van deze module kun je:

  – Uitleggen wat mitochondria zijn en hun functie definiëren.
  – Fusie- en fissieprocessen beschrijven.
  – Uitleggen wat Super Complexen zijn.
  – De locatie van mitochondria aangeven en waarom dit essentieel is.
  – De citroenzuurcyclus en de opbouw van oxphos-complexen beschrijven, evenals hun gevoeligheid voor bepaalde nanometerfrequenties.
  – Ontkoppeling verklaren.
  – De doelen van genoemde processen beschrijven en hun impact op cel- en weefsellevensvatbaarheid uiteenzetten.
  – De essentie van methylatie beschrijven.
  – De samenstelling en invloed van eiwit methylatiecycli op gezondheid, gemoedstoestand en immuunresponsen uitleggen.
  – De algemene functies van de mevalonaat- en kynurenine-pathways globaal ontleden en beschrijven.

  Dag 4: Stressreactie en Hormonen (22-12-2023)

  In dit moduledeel wordt kennis aangeboden over de stressreactie en hormonen. De volgende vragen worden beantwoord:

  – Wat verstaan we onder stress?
  – Wat is de stressas en hoe functioneert deze?
  – Wat houden de HPA-as en het RAS-systeem in?
  – Hoe werken deze assen en wat is hun doel?
  – Hoe beïnvloedt chronische stress de energieproductie van mitochondriën, de celcyclus en dus het bioritme?
  – Wat zijn signaalmoleculen? Zijn er externe en interne signaalmoleculen?
  – Wat zijn hormonen en hoe kunnen we ze classificeren? (O.a. steroïden, inclusief vitamine D3 en melatonine, schildklierhormonen TSH, T3, T4)
  – Waar worden hormonen geproduceerd en welke boodschap dragen ze over? (bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding, mannelijk/vrouwelijk, agressie)
  – Wat zijn neurotransmitters? Welke soorten kunnen we onderscheiden? (serotonine, VIP, oxytocine, GABA, dopamine, acetylcholine, (nor)adrenaline)
  – Waar worden neurotransmitters geproduceerd en wat is hun rol? (bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding, agressie, vechten/vluchten/bevriezen, motivatie, beloning en straf)
  – Wat is de rol van de KYN-route en de Mevalonaatroute?

   Na afloop van deze dagmodule kun je:

   – Uitleggen wat stress inhoudt.
   – Een globaal beeld schetsen van de stressas en de betrokken signaalmoleculen.
   – Uitleggen wat het RAS-systeem is en wat de functionaliteit ervan is.
   – De functie van signaalmoleculen beschrijven.
   – Beschrijven welke hormonen en neurotransmitters betrokken zijn wanneer de stressreactie geactiveerd is.
   – Beschrijven welke hormonen en neurotransmitters betrokken zijn wanneer de stressreactie afneemt.
   – Uitleggen welke invloed chronische stress heeft op de mitochondriale functie.
   – De essentie van methylering begrijpen (DNA en eiwitten).
   – Uitleggen uit welke componenten eiwitmethyleringscycli bestaan en hoe ze gezondheid, gemoedstoestand en immuunrespons beïnvloeden.
   – De rol van MTHFR begrijpen, inclusief bekende mutaties, en hun relatie met chronische vermoeidheid en vertraagd wondherstel.
   – De Kynurenine-route en Mevalonaatroute benoemen en hun respectieve functies uitleggen.

   Dag 5: Auto-immuunreacties (26-01-2024)

   Een diepgaande duik in auto-immuunreacties en hun impact op het lichaam. In dit deel van de module wordt kennis gedeeld over auto-immuunreacties. De volgende vragen krijgen antwoord:

   – Wat houdt het immuunsysteem in? (Zowel aangeboren als adaptief, benoeming van cellen)
   – Wat is een auto-immuunrespons? (10 minuten uitleg)
   – Kan het immuunsysteem zelf ziek zijn, wat kan leiden tot een overactieve reactie?
   – Welke rol spelen zonlicht, melanine, cholesterol, vitamine D3, cortisol, glycatie en incretines in dit proces?
   – Welke auto-immuunproblemen kunnen zich ontwikkelen in de darmen, huid en gewrichten?
   – Kan mitochondriale disfunctie een rol spelen?
   – Is gebrek aan voltage een mogelijke factor?
   – Is migraine een allergische reactie? (Inclusief PACAP en histaminereacties)

   Na afloop van deze dagmodule kun je:

   – Uitleggen wat het immuunsysteem omvat.
   – De essentie van een auto-immuunrespons beschrijven.
   – De rol van vitamine D3, zonlicht, cholesterol, cortisol, glycatie en incretines in auto-immuunreacties uitleggen.
   – Overwegen welke rol mitochondriale disfunctie zo-  kunnen spelen.
   – Overwegen of gebrek aan voltage een mogelijke rol kan spelen.
   – Begrijpen wat migraine is en hoe het mogelijk verband houdt met allergische reacties (inclusief PACAP en histamine).

   Dag 6: Metabool Syndroom (16-02-2024) 

   In dit gedeelte van de module wordt kennis gedeeld over het metabool syndroom en de daaraan gerelateerde klachten. De volgende vragen worden behandeld:

   – Wat houdt het metabool syndroom in?
   – Wat zijn de onderliggende oorzaken? (Resistenties, verstoorde energieproductie, hormonale en neurotransmitterproductie, Randle-cyclus, Cori-cyclus, Methylatiecyclus, enz.)
   – Welke klachten en aandoeningen vergezellen het metabool syndroom? (Denk aan diabetes type 2, lage graad ontsteking, spiermassaverlies en verzwakte fascia, en meer)
   – Welke organen en weefsels zijn betrokken bij deze klachten? (Darmen, alvleesklier, gal-lever, schildklier, lymfe en thymus, insulinegevoeligheid, vetweefsel, bot en huid)
   – Hoe beïnvloeden levensstijl en voeding het ontstaan van het metabool syndroom?
   – Wat zijn mogelijke oplossingen?

   Na afloop van deze dagmodule kun je:

   – Beschrijven wat het metabool syndroom inhoudt.
   – De diverse klachten en aandoeningen die gepaard gaan met het metabool syndroom benoemen.
   – Een globaal begrip hebben van specifieke weefselverstoringen op celniveau.
   – Uitleggen waarom verlies van spiermassa en verzwakking van fascia indicatoren zijn van het metabool syndroom.
   – Begrijpen welk orgaan betrokken is bij dit verlies.
   – Beschrijven wat resistentie is en welke gevolgen dit heeft.
   – Uitleggen wat de Randle-cyclus, Cori-cyclus en de ketone-lactaatshuttle in de hersenen zijn en welke gevolgen ze hebben.
   – Een idee hebben van hoe het metabool syndroom en de daarmee samenhangende klachten kunnen worden aangepakt.

    

   Dag 7: Hersen- en Gliafuncties (29-03-2024)
   In dit deel van de module wordt kennis gedeeld over de bloed-hersenbarrière en de rol van glia-weefsels.

   De volgende vragen worden behandeld:

   – Wat is de bloed-hersenbarrière (BHB)?
   – Welke functie heeft de BHB?
   – Wat zijn de gevolgen van disfunctie van de BHB?
   – Welke immuuncellen zijn aanwezig in de BHB?
   – Wat zijn glia-cellen en welke functies vervullen ze?
   – Wat zijn astrocyten en welke rol spelen ze (zoals de lactaat-ketone-shuttle)?
   – Kan glia weefsels de eigen neuronen aanvallen?
   – Wat is neurodegeneratie?
   – Welke symptomen en aandoeningen worden geassocieerd met neurodegeneratie?

   Na afloop van deze dagmodule kun je:

   – Uitleggen wat de bloed-hersenbarrière is en welke functie het heeft.
   – Beschrijven wat de gevolgen zijn van een lekkende of disfunctionele BHB.
   – Noemen welke immuuncellen aanwezig zijn in de BHB.
   – Uitleggen wat glia-cellen zijn en wat hun functies zijn.
   – Verklaren wat astrocyten zijn en welke rol ze spelen, zoals de lactaat-ketone-shuttle.
   – Bespreken of auto-immuunreacties in de hersenen mogelijk zijn en wat de gevolgen daarvan zijn.
   – Definiëren wat neurodegeneratie is en aangeven welke symptomen en aandoeningen daarmee gepaard kunnen gaan.

    

   Dag 8: Oorzaak Vaststellen (19-04-2024)
   In deze sessie voeren we intakegesprekken met cliënten en analyseren we bloedwaarden om de mogelijke oorzaken van gezondheidsproblemen te identificeren.

    

   Dag 9: Casusbespreking Huid- en Darmproblemen (31-05-2024)
   Op deze dag behandelen we huid- en darmproblemen aan de hand van casussen. We bespreken interventiemogelijkheden en sluiten af met een kooksessie.

    

   Dag 10: Invloed van Psyche op Gedrag en Gezondheid (28-06-2024)
   Verkenning van de psyche en haar impact op gedrag en gezondheid.

   De volgende vragen worden behandeld:
   – Wat is epigenetica?
   – Wat omvat het limbisch systeem?
   – Welke kernen vormen het limbisch systeem?
   – Wat is de functie van het limbisch systeem?
   – Wat houdt het Oedipus Complex in?
   – Is het inherent aan het menselijk lot om tussen polariteiten gevangen te zijn?
   – Hoe definiëren we vrijheid?
   – Hoe beïnvloeden ouders hun kinderen?
   – Wat wordt bedoeld met jeugdtrauma?
   – Wat wordt verstaan onder oud zeer?
   – Is de impact van jeugdtrauma en oud zeer zichtbaar in houding, gedrag en denken?

   Wat je hebt geleerd:
   – Beschrijven wat een auto-immuunrespons is.
   – Uitleggen wat epigenetica inhoudt.
   – Omschrijven wat het limbisch systeem is.
   – Noemen uit welke kernen het limbisch systeem bestaat.
   – Verklaren wat de functie is van het limbisch systeem.
   – Definiëren wat het Oedipus Complex betekent.
   – Reflecteren op waarom het menselijk lot wellicht tussen polariteiten ligt.
   – Definiëren wat vrijheid inhoudt.
   – Beschrijven welke invloed ouders kunnen hebben op hun kinderen.
   – Uitleggen wat jeugdtrauma inhoudt.
   – Verklaren wat wordt bedoeld met oud zeer.

   Dag 11: Over de invloed van de psyche op gedrag gezondheid (05-07-2024)   

   De volgende vragen worden beantwoord:

   – Welke invloed heeft chronische stress op het brein?
   – Welke invloed heeft de omgeving op het individu?
   – Is de levenskracht de expressie van het individu zelf, of is het de manifestatie van de omgeving?
   – Zou het denken, doen en laten van het individu geheel dan wel gedeeltelijk gevormd worden door het immuunsysteem?
   – Wat wordt bedoeld met een psychisch vacuüm?
   – Met andere woorden, is het individu de kracht of onmacht van zijn immuunreacties?
   – Wat is liefde? Is dit hetzelfde als houden van?
   – Is het lot van de mens om God te zijn?
   – Welk pad leidt het individu naar liefde?
   – Wat is de werkelijke kracht van het vrouwelijke en het mannelijke?
   – Hoe verwerft het individu deze krachten? Ligt dit in het DNA of de hersenen? Of is het het resultaat van opvoeding en omgevingsinvloeden?
   – Is de integratie van deze krachten voorwaardelijk voor innerlijke vrede?
   – Wat is het gedrag van een individu wanneer deze natuurlijke krachten afwezig of gefrustreerd zijn?
   – Hoe komt een beschadigd individu tot heelheid?

   Na afloop van deze module dag kan je:

   – Beschrijven wat de impact is van jeugdtrauma en oud zeer.
   – Uitleggen hoe de sporen van jeugdtrauma en oud zeer zichtbaar worden in levenshouding, gedrag en denken.
   – Uitleggen welke invloed chronische stress heeft op het brein.
   – Beschrijven hoe de omgeving het individu beïnvloedt.
   – Verklaren waarom de levenskracht van het individu een uiting is van zichzelf, of een manifestatie van de omgeving.
   – Uitleggen waarom het denken, doen en laten van het individu gedeeltelijk beïnvloed wordt door het immuunsysteem.
   – Verklaren waarom het waarschijnlijk is dat het individu de kracht of onmacht van zijn immuunreacties vertegenwoordigt.
   – Uitleggen wat wordt bedoeld met een psychisch vacuüm.
   – Definiëren wat liefde is en het verschil aangeven met ‘houden van’.
   – Uitleggen waarom het lot van de mens mogelijk is om God te zijn.
   – Uitleggen wat vrijheid is.
   – Uitleggen waarom vrijheid als een mannelijke energetische kracht wordt gezien.
   – Het pad beschrijven dat het individu naar liefde leidt.
   – Uitleggen wat de ware kracht is van het vrouwelijke en het mannelijke.
   – Uitleggen hoe het individu deze krachten verwerft.
   – Verklaren waarom de integratie van deze krachten van belang is voor innerlijke vrede.
   – Uitleggen hoe het gedrag eruitziet wanneer deze natuurlijke krachten afwezig of gefrustreerd zijn.
   – Beschrijven hoe een beschadigd individu naar heelheid kan streven.

    

   Dag 12, 13, 14: 29, 30, 31 augustus 2024. Datum nog te bevestigen.

   3-daags weekendretraite op locatie voor verdieping. Deze drie dagen staan in het teken van integreren en beleven. Inclusief overnachting. 

   Dag 15: Examen en Afsluiting (6-9-2024)
   Het examen omvat zowel een schriftelijk als een praktisch deel en test verschillende onderdelen van de lesstof. Bij succesvolle afronding wordt competentie en persoonlijk meesterschap over gezondheid erkend. De gestelde vragen zijn gerelateerd aan de behandelde onderwerpen in dit programma.

   Als onderdeel van het examen schrijft elke deelnemer een terugblikkend verslag.

   – Wat was de rode draad doorheen de opleiding?
   – Welke functie had deze rode draad en welk effect had het op jouw denkwijze?
   – Had de rode draad meerdere aspecten? Zo ja, welke waren dat voor jou?
   – Wat waren voor jou de meest opvallende ‘eye-openers’?
   – Welke informatie of inzichten vond je het meest waardevol met betrekking tot jouw werk, praktijk of persoonlijke welzijnsbevordering?
   – Licht de ‘eye-opener’ toe en beschrijf wat dit bij jou teweeg heeft gebracht.
   – Kun je een casus beschrijven rondom deze ‘eye-opener’?

   Reflectiedagen.

   Ongeveer 6 tot 8 maanden na het examen worden er 2, en mogelijk 3, reflectiedagen georganiseerd. Het doel is om patiëntcasussen te bespreken die je in de praktijk bent tegengekomen. Wat heb je gedaan om deze cliënt ‘wedergeboorte’ te schenken?

   DOCENTEN

   Team Member - Ruud Elfers

   RUUD ELFERS

   Ruud (69 jaar) heeft een ongeëvenaarde kennis op het gebied van quantum biologie en psychologie.

   Al meer dan 40 jaar bestudeert hij met onverminderde passie cellulaire stofwisselingsprocessen en trainingsmethodieken.

   Als klinisch psychologisch neuro- immunoloog houdt Ruud zich vooral bezig met de psychologische coaching van cliënten binnen onze praktijk.

   Hij heeft zijn leven gewijd aan het vergaren van kennis, dompelt zich onder in de complexe wereld van fysiologie, psychologie, biochemie en moleculaire biologie.

   Ruud is een pionier, een vernieuwer en een gids in de complexe wereld van gezondheid en welzijn. Hij staat klaar om zijn kennis en ervaring met anderen te delen, en mensen te helpen bij het bereiken van hun optimale gezondheid.

   THOMAS VAN DOORN

   Thomas van Doorn is de gepassioneerde oprichter van Your Health Concept en een vooraanstaand expert op het gebied van gezondheid en welzijn.

   Met een achtergrond in prestatieve sport, voornamelijk tennis, heeft hij een diepgaande kennis van gezondheidsoptimalisatie opgebouwd. Hij heeft een unieke benadering ontwikkeld om chronische klachten te behandelen zonder het gebruik van medicatie.

   Voordat Thomas zich volledig toelegde op gezondheid en welzijn, was hij actief op prestatief niveau in de tenniswereld. Deze ervaring stelde hem in staat om een brug te slaan naar topsporters, waardoor hij hen methodes kon aanreiken die specifiek op hun behoeften zijn afgestemd en hen hielp om hun potentieel volledig te benutten.

   Als orthomoleculair consulent, een specialist die voedings- en supplementenadvies geeft gebaseerd op de biochemie van het individu, en met een afgeronde opleiding aan de CHEK Academy, een gerenommeerd instituut voor holistische gezondheid en fitness, beschikt Thomas over een uitgebreide set van vaardigheden en kennis om mensen te begeleiden naar optimale gezondheid. Hij is ervan overtuigd dat een gezonde levensstijl voor iedereen haalbaar is en streeft ernaar om mensen te helpen hun eigen gezondheid te transformeren.

   Naast zijn opleiding en ervaring heeft Thomas zich verdiept in mitochondriale training onder leiding van Dr. Jack Kruse. Dit heeft zijn inzicht in de rol van mitochondriën — de energiecentrales van onze cellen — in het bereiken van optimale gezondheid verder verdiept en verrijkt.

   Met een bewezen staat van dienst in het begeleiden van individuen naar een leven vol vitaliteit en welzijn, is Thomas van Doorn toegewijd aan het delen van zijn kennis en expertise om anderen te helpen hun gezondheidsdoelen te bereiken. Zijn missie is om mensen te inspireren en te begeleiden op hun reis naar een gezonder en gelukkiger leven.

   Thomas van Doorn

   We leren je om tot deze resultaten te komen 

   Van mijn prikkelbaar darm syndroom af.

    

   Na tijden lang last te hebben gehad van mijn darmen en enorme hoofdpijnen ben ik na het traject bij Your Health Concept eindelijk klachten vrij!
   Het ziekenhuis scheef mijn klachten af als ‘prikkelbaar darm syndroom, neem maar een antibiotica kuurtje.’ Myrlon van YHC nam mijn klachten wel serieus en heeft mij enorm geholpen met een plan waarmee ik direct aan de slag kon. Bij Your Health concept wordt er verder gekeken dan de symptonen. Mocht ik ooit nog gezondheidsklachten hebben weet ik waar ik voortaan moet zijn.

    

   Shannon Houweling

   Ik heb een traject van 10 weken gevolgd en ik kan met heel veel blijdschap vertellen dat ik geen klachten meer ervaar.

    

   Voorheen had ik altijd veel last van mijn darmen en een laag energie niveau, dat is verdwenen! Ik zou Your Health Concept aan iedereen adviseren. Ze nemen uitgebreid de tijd voor je en stellen een behandelplan op dat specifiek gericht is voor jou.

    

   – LISANNE KUIPERS

   Mijn stoelgang is perfect en ik heb geen moodswings meer.

    

   Ik ben bij Thomas begonnen, omdat ik een ongecontroleerde stoelgang had, moodswings kende en veel sliep in de middag. Niet echt wat past bij iemand die 29 is en werkt als een personal trainer. Ik heb zelf veel dieeten geprobeerd en het laatste jaar at ik helemaal vegan en ik dacht zelf dat ik goed bezig was. Toch bleven de klachten aanhouden, tot dat ik Thomas ontmoeten. Thomas en zijn team hebben mij niet alleen geholpen om van mijn klachten af te komen. Ze hebben mij ook een andere kijk op het leven gegeven. Ze hebben mij nog meer doen realiseren dat alles met elkaar samenhangt, dus niet alleen wat je eet, maar nog belangrijk hoe je leeft. Thomas heeft passie voor zijn vak en stopt pas, als hij jou geholpen heeft. Mijn stoelgang is perfect en ik heb geen moodswings meer. Naast dat ik van mijn fysieke klachten af ben. Voel ik mij mentaal ook sterker dan ooit. Ben ik een leuker mens geworden, voor mij zelf en mijn omgeving. Ik wil Thomas enorm bedanken voor zijn werkt wat hij geleverd heeft. Daarnaast wil ik in het bijzonder Ruud Elfers bedanken voor zijn 1 op 1 coaching gesprek met mij. Deze man heeft mij niet alleen alles over licht geleerd. Hij heeft mij ook het licht laten zien! In mijzelf.

   Voor diegene die twijfelt en dit leest. De investering die je maakt, verdien je dubbel en dwars terug! Ik zeg DOEN!

   – Mike Berkholst

   Na deze opleiding…

   ✅ De juiste tools om de meest voorkomende chronische ziektes voorgoed op te lossen; Diabetes 2. Eczeem, Prikkelbare darm syndroom, Hormonale disbalans, Psoriasis, Migraine, Overgewicht, Schildklierafwijken, Energieproblemen, Burnout, Slaapproblemen, Verbeterde sportprestaties, Voedsel intoleranties, Hooikoorts, Ziekte van Crohn. Hashimoto.

   Leef je op jouw eigen voorwaarde (Vanaf overal ter wereld werken met patiënten.)

   Heb je een netwerk van gelijkgestemden waarmee je chronische klachten de wereld uit helpt.

   Beheers je de Your Health Methode.  

   Garantie dat je de opleiding met jouw eerste 5 klanten hebt terughebt verdient. 

   Toegang tot de online Community & leeromgeving ter ondersteuning.

   Misschien wel het belangrijkste (want alles begint bij jezelf): je versterkt ook je eigen leefstijl, gezondheid én mindset als mens.

   ✅ Met tools van de YHC opleiding trek je chronisch werk aan.

   Meld je aan voor een adviesgesprek met Thomas